Rolllemodeller

Ønsker å fremheve verdien av minoritetskompetanse

Ønsker å fremheve verdien av minoritetskompetanse

by

Mino.Jur som brobygger til arbeidslivet

Mange vil påstå at juristyrket er et av yrkene som ofte går i arv. Dette resulterer i at en god del jusstudenter kommer fra ressurssterke familier, og vil dermed ha et solid nettverk som de kan benytte seg av ved endt utdanning. Ett av målene til Mino.jur er nettopp å skape et slik nettverk som etniske minoriteter ofte mangler.

– I tillegg til å ha juridisk kompetanse, er jusstudenter med minoritetsbakgrunn som oftest flerspråklige og har en bedre forståelse og innsikt i andre kulturer enn de fleste etniske nordmenn, påpeker styreleder Sargi Singh.

– I dag operer mange norske selskaper i utenlandske markeder, og denne kompetansen er derfor verdifull og ettertraktet, fremhever nestleder Isa Rama. Å ha flerkulturell forståelse handler blant annet om evnen til å kommunisere korrekt gjennom kjennskap til sosiale normer i andre land. For eksempel kan det dreie seg om noe så enkelt som hvordan man hilser på hverandre. På denne måten kan man dermed si at norske jurister med minoritetsbakgrunn vil ha det beste fra to verdener.

-Blant annet på grunn av fremstillinger i mediene, kan mange med minoritetsbakgrunn føle seg underlegne i jobbsøkerprosessen. Målet til Mino.Jur er å synliggjøre og fremheve denne kompetansen og bevisstgjøre studentene på hvordan dette kan brukes som en ressurs i arbeidslivet, legger styremedlem Shawn Munir Choudri til.

Mino.Jur arrangerer både faglige og sosiale arrangementer som gir studentene gode muligheter til å utveksle kunnskap og erfaringer, og til å få en bedre forståelse for kulturelle verdier. I tillegg får medlemmer muligheten til å knytte kontakter og bli bedre kjent med organisasjonens nåværende hovedsamarbeidspartner, advokatfirmaet Wiersholm. Medlemmene får også anledning til å bli møte andre potensielle arbeidsgivere. Blant annet har Mino.Jur arrangert et motivasjonsseminar der PST understreket verdien av mangfold og viktigheten av å ha ulike synsvinkler i sikkerhetstjenesten.

Det rådgivende organet

Etableringen av Mino.Jurs rådgivende organ har vært et viktig tiltak for å utvikle foreningen og bygge nettverk.

– I samarbeid med foreningens ferdigutdannede medlemmer, etablerte vi tidligere i år et rådgivende organ som foreningens medlemmer kan henvende seg til for å få informasjon om arbeidslivet og mulighetene som finnes etter endte studier. Rådets medlemmer har en slags mentorrolle overfor styret og organisasjonens medlemmer, forteller Singh.

– Organet består av ferdigutdannede medlemmer av Mino.Jur, som tidligere har sittet i styret. Rådets medlemmer er ressurssterke mennesker som har lyktes i arbeidslivet. De gir verdifulle råd og innsikt i hvordan arbeidslivet fungerer, forteller Rama.

– Vi er veldig stolte over dette samarbeidet og vet at organet kommer til å være av stor nytte for medlemmene, påpeker Singh.

Akkurat nå består Mino.Jurs rådgivende organ av Kiran Aziz ved Ernst & Young, Sundeep Singh ved BAHR, Tarnjit Singh Shergill ved Wiersholm og Farooq Ansari ved In Solidum.

Mino.Jur som minoritetenes stemme

Studentforeningen arbeider også med å ta del i samfunnsdebatten. Ett av målene til Mino.Jur er å delta i rettspolitiske debatter som angår minoriteter. Blant annet deltok Mino.Jur (tidligere Pak.Jur) på åpen høring i Stortingets justiskomité i 2011 og fremhevet sine synspunkter om religiøst hodeplagg i det norske rettssystemet.

– Minoritetsbefolkningen er dessverre underrepresentert på mange områder i samfunnet i dag, forteller Singh. Ett av disse områdene er domstolene. Etniske minoriteter er for eksempel sterkt underrepresentert i lekmannsordningen. Formålet med denne ordningen er at de som avgjør skyldspørsmålet skal gjenspeile et tverrsnitt av befolkningen. Dagens ordning hvor det ofte er mangel på kulturell forståelse i domstolene, kan medføre at dette formålet ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, noe som igjen kan gå utover befolkningens rettssikkerhet. Mino.Jur jobber med å kaste lys over slike problemstillinger, og en av foreningens målsetninger er å forbedre rettsikkerheten for etniske minoriteter.

Ingen minoritet uten majoriteten

For Mino.Jur er det svært viktig å få frem at foreningen ikke er kun for de med minoritetsbakgrunn. Også etnisk norske studenter oppfordres til å bli medlem av organisasjonen og å være aktive i Mino.Jur sine sosiale og faglige arrangementer.

– Under fadderuken arrangerte vi alkoholfrie aktiviteter i samarbeid med Universitetet. Ikke fordi vi er en religiøs gruppe, men fordi vi vil avlaste det drikkepresset som mange, inkludert etnisk norske, kan føle under fadderuken, sier Singh. I Mino.Jur får man dermed muligheten til å være den man er og få et annet perspektiv enn hva andre studentforeninger kan tilby.

– Det er mange som setter pris på et slik initiativ, påpeker Choudri. Det er faktisk en del etnisk norske studenter som viser stor interesse for våre faglige og sosiale arrangementer som alltid er alkoholfrie.

Mino.Jur gjør et uvurderlig viktig arbeid for å fremme minoritetskompetanse i det tøffe arbeidsmarkedet i dag. Foreningen er med på å forsterke minoriteters rettssikkerhet ved blant annet å delta i rettspolitiske debatter som angår minoriteter. Vi i Ambisjoner.no ønsker Mino.Jur lykke til videre med sitt viktige arbeid.

Kommentarer

kommentarer