Statnett

Statnett

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Vårt strategiske fundament

Samfunnets mål på klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping er tett sammenvevet, og kraftsystemet er nøkkelen til å nå dem samtidig, gjennom en balansert nettutvikling. Vårt samfunnsoppdrag er å bygge neste generasjon sentraltnett.

Samfunnet må ha et bærekraftig kraftsystem

Strøm er vår kanskje viktigste infrastruktur – den gjennomsyrer det moderne liv. Sikker strømforsyning er avgjørende for å skape verdier og arbeidsplasser over hele landet. Uten strøm går samfunnsmaskineriet i stå. Derfor er kraftsystemet en viktig infrastruktur. Alt avhenger av strøm.

Kraftsystemet er en balansekunst

Samfunnet trenger et stabilt kraftsystem og systemet settes stadig på prøve. Både produksjon og forbruk svinger mer enn før og utfordrer kraftbalansen. For å opprettholde driftssikkerhet kreves fleksibilitet, kapasitet og velfungerende kraftmarkeder. Kraftsystemet er en balansekunst.

Fremtiden er elektrisk

Kraft kan produseres fra mange kilder og kan brukes til nær sagt alt. Strøm er en CO2-fri energibærer og utgjør bærebjelken i fremtidens klimavennlige energisystem. I 2050 skal utslippene være kuttet til et minimum. Det krever CO2-frie energibærere. Samtidig ser vi at strøm blir tatt i bruk på stadig nye områder i samfunnet. Fremtiden er elektrisk.

Vi bygger neste generasjon sentralnett

Strømnettet må fornyes og videreutvikles, både innenlands og mellom Norge og nabolandene. Dette må skje på en balansert måte som ivaretar flere hensyn, som løpende strømforsyning, kostnadseffektivitet og miljøhensyn. Vi bygger først der behovet er størst. Vi bygger neste generasjon sentralnett.

Statnett tilbyr mange forskjellige karrieremuligheter, les mer om dem her.

Trainee i Statnett

Som trainee i Statnett vil du få en spennende og utfordrende start på karrieren. Statnetts traineeprogram har oppstart i september. Rekrutteringsperioden for deltakelse 2016 er høsten 2015. Les mer om Trainee programmet her

Prosjektoppgave for Statnett

Statnett har et av de sterkeste fagmiljøene innen elkraft i Norge. Vi sender våre medarbeidere ut til universiteter og høyskoler for å holde foredrag og presentasjoner. Vi har styremedlemmer i diverse bransjefora, og jobber tett opp mot Energi Norge for å fremme elkraftfagene. Vår ekspertise kan du dra nytte av. Les mer om dette her http://www.youtube.com/watch?v=Hl9U1jFZb5M

Kontaktinformasjon

Ledige stillinger

Not Found

View All