Utenriksdepartementet ( UD )

Utenriksdepartementet ( UD )

Den norske utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, dvs. ambassader, delegasjoner og konsulater.

Utenrikstjenesten skal ivareta og fremme Norges interesser i forhold til utlandet. Tjenesten byr på interessante, varierte og krevende arbeidsoppgaver innen felter som politikk, økonomi, utenrikshandel, utviklingspolitikk, bistandsforvaltning, menneskerettigheter, miljøspørsmål, folkerett, skipsfart og luftfart, informasjonsvirksomhet, kulturelt samkvem med utlandet, bistand til norske borgere m.m. Utenrikstjenesten arbeider i nær kontakt med norske fagmyndigheter og norsk næringsliv.

Utenrikstjenesten er en flyttepliktig fagetat. De som blir tatt opp som aspiranter vil måtte regne med veksling mellom ute- og hjemmetjeneste. Dette medfører store faglige og familiemessige utfordringer. Tjenestegjøring ute kan være ved ambassade, generalkonsulat eller Norges faste delegasjoner til internasjonale organisasjoner.

Aspirantopplæringen

Aspirantopplæringen foregår over tre år, hvorav to år i departementet og 1 år ved første utenriksstasjon.

Dagens ordning er som følger:
3 ukers introduksjonskurs
10 mnd praksisperiode ved fagavdeling
6 mnd kurs
5 mnd. praksisperiode ved et annet fagavdeling
12 mnd praksis ved utenriksstasjon

Introduksjonskurset tar sikte på å gi de nye aspirantene en kort innføring i tjenestens forskjellige arbeidsoppgaver i tillegg til en grunnleggende forståelse av hvordan man arbeider i departementet. Kurset inneholder også en lederutviklingsdel.

Praksisperiodene er delt opp i to bolker slik at aspiranten skal få erfaring fra to ulike saksfelter i departementet. Aspirantene tas ut av arbeidet ved fagkontoret for språkundervisning og andre samlinger. Tjenestegjøringen skjer hovedsakelig i Utenriksdepartementet, men aspiranter har også tjenestegjort ved enkelte ambassader, i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), i Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Innovasjon Norge, i Stortingets internasjonale sekretariat og ved Statsministerens kontor (SMK).

Kurset gir en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. Det undervises også i praktiske ferdigheter knyttet til virksomheten ved en utenriksstasjon. Kurset er lokalisert i Utenriksdepartementet, men det må påregnes en del reisevirksomhet under kurshalvåret. Aspirantene er i stor grad selv med på å utforme kursets innhold, og en rekke toppledere i statsforvaltningen og næringslivet gir forelesninger. Språkundervisning blir tillagt stor vekt under kurshalvåret, så vel som i praksisperiodene.

Etter to år i Oslo tilbringer aspirantene det tredje året ved en av Norges omlag 100 utenriksstasjoner. Man kan i utgangspunktet ikke regne med innplassering på sentrale/større vestlige stasjoner på første stasjon, men Utenriksdepartementet prøver å ta hensyn til den enkeltes prioriteringer samt familiesituasjon. Utenriksdepartementet prøver å ta hensyn til ønskene og familiesituasjonen til den enkelte ved tildeling av stasjon. Aspirantene meddeles hvilken stasjon de er tildelt mot slutten av tredje semester, eller drøyt et halvt år før utestasjonering. Etter ett års tjeneste ved utenriksstasjon som attaché blir aspirantene beskikket som faste flyttepliktige tjenestemenn dersom Utenriksdepartementet er tilfreds med aspirantenes arbeid. Man fortsetter normalt ved samme utenriksstasjon i to år til. Så flytter man videre til en annen utenriksstasjon for en ny treårsperiode før man returnerer til Oslo og Utenriksdepartementet. De som blir tatt opp til aspirantkurset må derfor påregne seks år i utlandet i løpet av de åtte første årene. Etter dette veksler man mellom hjemme- og utetjeneste, og man kan selv i større grad styre når man arbeider hjemme og når man arbeider ute. Det understrekes likevel at man er tjenestemann i en flyttepliktig etat. Dette betyr at departementet har en formell rett til å beordre tjenestemannen til tjenestegjøring når og hvor departementet måtte ønske.

Tjenestegjøring og karriere

Flyttepliktige tjenestemenn tjenestegjør vekselvis i Utenriksdepartementet og ved utenriksstasjonene. Opprykk innen saksbehandlergruppen skjer i hovedsak på grunnlag av ansiennitet og kvalifikasjoner etter hvert som ledighet inntrer. Videre opprykk til embetsmannsgruppen skjer på grunnlag av kvalifikasjoner. Ikke alle kan regne med å nå opp i embetsmannsgruppen.

Utestasjoneringen byr generelt på utfordrende og interessante faglige oppgaver. Også for eventuelt. medfølgende familie vil perioden under utestasjoneringen normalt være en interessant og fin tid. På den annen side er det viktig at aspirantene også har klart for seg de familiemessige utfordringer en utestasjonering medfører, det være seg ektefelles/samboers/partners egen karriereutvikling, deres livssituasjon og opplevelse av flytting og barns situasjon m.v.

 

Søknadsprosedyre

Når nytt opptak lyses ut, vanligvis primo januar, søker du gjennom vårt elektroniske system – Jobbport. Der vil du bli bedt om å registrere opplysninger som utgjør din CV, samt krysse av svar på en rekke spørsmål knyttet til din bakgrunn og kompetanse. Dersom du går videre i prosessen må du kunne dokumentere alle opplysninger du har gitt, gjennom vitnemål, attester, språktester mv. I tillegg ber vi deg om å skrive en levnetsbeskrivelse og oppgi referanser. Følgende må du ha forberedt/satt deg inn i før du starter å fylle ut søknaden:

Norsk statsborgerskapSøkere til aspirantopptaket må være norske statsborgere. Dersom du er i en prosess for å få dette i søknadsperioden, bør du kontakte Siren Namtvedt i Rekrutteringsseksjonen på e-post:siren.namtvedt@mfa.no før du søker.SikkerhetsklareringAlle som arbeider i utenrikstjenesten må ha god vandel for å kunne bli sikkerhetsklarert. Det er Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) som forestår slik klarering. Sikkerhetsklareringsprosessen starter først i forbindelse med tilbud om stilling. Les mer om sikkerhetsklarering på www.aspirant.mfa.no.Utdanning og praksisSøkere må ha fullført universitets- og/eller høgskoleeksamen, fortrinnsvis av høyere grad. De fleste aktuelle søkere har fullført utdanning på masternivå. Noe relevant praksis/arbeidserfaring innen utenrikstjenestens arbeidsområder, samt faglig relevant utenlandserfaring, vektlegges.SpråkkunnskaperDet stilles krav om meget gode engelskkunnskaper. Kunnskaper i andre språk vektlegges også. Når du registrerer CV som del av den elektroniske søknaden skal du oppgi de språk du behersker på et visst nivå (muntlig og/eller skriftlig): Noe (A2), godt (B1) eller meget godt (B2 eller bedre). Nivåbeskrivelsen skal være i samsvar med Europarådets skala (fra A1 til C2). Gjennomfør en nøktern egenvurdering av alle språk du behersker før du fyller ut søknaden.ReferanserVi ber deg oppgi 2-3 personer, fortrinnsvis ledere, som du har hatt et arbeidsmessig forhold til over en viss periode, slik at de kan beskrive dine faglige og personlige egenskaper. Studieveileder kan også være aktuell. Du bør kontakte dine referanser før de oppføres, og helst oppgi både e-postadresse, fast- og mobiltelefon. Referansene kontaktes først etter intervjuene, og ikke uten søkers samtykke.LevnetsbeskrivelseVed registrering av din elektroniske søknad velger du ”Skriv søknad”. Her skriver du din levnetsbeskrivelse, dvs. en skriftlig redegjørelse. Den kan være på inntil ca. 1000 ord, og skal blant annet inneholde:

  • Kortfattet redegjørelse om hvorfor du anser din bakgrunn som egnet for arbeid i utenrikstjenesten, herunder utdanning, praksis, interesser, personlige egenskaper m.v.
  • Refleksjon rundt utenlandstilværelsen og utfordringer knyttet til familieliv, sosiale relasjoner osv.
  • Interesser (herunder medlemskap/tillitsverv i organisasjoner, foreninger m.v.)
  • Oppvekst
  • Fødested (sted og fylke) samt bopel i årenes løp (herunder eventuelle lengre utenlandsopphold)

AspirantnemndaRekrutteringsprosessen ledes av aspirantnemnda, hvis sammensetning gjenspeiler de mangesidige oppgaver og interesser som knytter seg til arbeidet i utenrikstjenesten. Aspirantnemnda har representanter fra Utenriksdepartementet (Aud Kolberg, Gry Rabe Henriksen (NTL) og Vibeke Rysst-Jensen (Akademikerne)), Landsorganisasjonen (Gerd-Liv Valla), Norad (Henning Stirø), Næringslivets Hovedorganisasjon (Knut Sørlie), Redd Barna (Sven Erik Lynne) og Universitets- og høgskolerådet (Dag Harald Claes).OpptaksprosessenRekrutteringsprosessen består av evnetester, skriftlige og muntlige prøver. Testene kartlegger blant annet kunnskaper om og interesse for norsk samfunnsliv og internasjonale spørsmål. I tillegg vektlegges gode analytiske evner og evne til å uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig. Aspirantnemnda legger også stor vekt på gode personlige egenskaper. (For eksempler på opptaksprøver fra tidligere år – se www.aspirant.mfa.no).Ca. 200 kandidater inviteres til å gjennomføre evnetester (nettbaserte, varighet totalt ca. 1,5 time). Deretter går ca. 60-80 av kandidatene videre til skriftlige prøver (nettbaserte, varighet ca. 5,5 time). Etter skriftlige prøver går inntil ca. 35 kandidater videre til personlighetstest (nettbasert), intervjuer (med psykolog og aspirantnemnda), gruppeøvelse og informasjonsmøte. Alt finner sted i Oslo i første halvdel av mai. UD vil dekke nødvendige reiseutgifter. Endelig opptak av 12-14 kandidater skjer ultimo mai. Aspirantkurset har normalt oppstart ultimo september. Dersom du har ubesvarte spørsmål kan du kontakte:  Seniorrådgiver Siren Namtvedt i Rekrutteringsseksjonen (om rekrutteringsprosessen),tlf. 22 24 29 55 eller e-post: siren.namtvedt @mfa.no Seniorrådgiver Siri Maria Midré tlf. 23 95 11 58 eller e-post siri.maria.midre@mfa.no

 

 

Kontaktinformasjon

  • 7. juniplassen 1, 0032 Oslo
  • Telefon: 23 95 00 00
  • firmapost@statnett.no
  • http://www.mfa.no/

Ledige stillinger

Not Found

View All